tlhIngan-Hol Archive: Tue Oct 29 23:50:19 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

cha' qo'mey pIm 'ay' wej (ngo')Here is the proofed reprint of Chapter Three of Leo P. Kelley's "Worlds 
Apart"

nuqDaq ngabpu' qara?

  jach bI'raQ, jatlh <<qara!>>
  tlhoS qara leghlaHbe'. porghDaj Subbe'law'. jachqa', jatlh, <<qara!>>
  ghIq pagh porghDaj leghlaH. ngabchu'pu'. wa' tup pa' ghaHlI'; tup veb 
pa' ghaHbe'. Hu' bI'raQ ‘e' nID. Dat meQtaH qulmey. pep'eghmeH ghaH, 
ghopDu'Daj wej ghopDu' lo'. naQ ‘uchmeH ghop loSDIch lo'. tagha QamDI', 
yItchoH. ‘ach ngeDbe'. QIt yIt. QIt wa' qam latlh qam je lo'. qara 
nejnISbej. qara Daq Qav'e' leghpu'bogh bI'raQ paw ghaH. ‘ach pagh SamlaH. 
Qub bI'raQ, <<nuqDaq ngabpu' qara? HeDaq qet, qar'a'? naDev jIQamtaHbogh 
paw je qara, qar'a'? ghIq ngabchu', qar'a'? pagh qach ‘el ghaH ‘e' vISov.>>

  vatlhlogh qara pong jach. ‘ach jangbe' qara. boQ SuqnIS e' Sov. ‘ach 
novpu' Humanpu' joq tu'lu'be'. Hubbeq QumwI'Daj ‘uch. chu' ‘ej ghoghDaj 
lo'choH. qaS pagh. QumwI'vo' nargh wabmey chuS neH. pumtaHvIS bI'raQ, 
QumwI' ghorba'. woD.
  Qub, <<yaH vIcheghnIS.>> DI mojbogh veng ghoSchoH ghaH. yIt. ‘oy' 
nachDaj. pujlaw' porghDaj. ‘ach yIttaH. tlhoS yaHDaj paw, ‘ach pawpa', 
yItlaHtaHbe' ‘e' Sovbej. qam wa' tlhopDaq qam cha' lanlaHbe' ‘e' Sov. ‘ach 
SertaH pe'vIl ‘e' nID. nIDDI', pumchu'. ghaH retlh SumDaq meQtaH wa' qach. 
yavDaq Qot bI'raQ ‘ej Dung qachvetlh bej. tugh pumba' ‘e' tu'. 
Qam'eghmoHmeH, Hoch HoSDaj lo'chu'. vIHlaHbe' bI'raQ.
  pumchoH qach. wanI' poj bI'raQ. porghDajDaq pumchugh qach, vaj Hegh 
bI'raQ. vaj qara ghu' qab SovlaH pagh nuv. wanI'vetlh leghpu'bogh bI'raQ 
QIjlaHbe' ghaH.
  jach vay , jatlh, <<bI'raQ! pa'vo' yImej! bImejbe'chugh, vaj bIHeghbej.>
>
  lurgh pIm ghu'vam leghchoH bI'raQ. yaS Sovbogh bI'raQ legh ghaH. be 
vamvaD jach ‘ej DeSDu'Daj joqmoH ‘e' nID. pawmeH, SIbI' qet be'. Dung qach 
bej bI'raQ. chev ‘aqroS ‘ay'Hom ‘ej pumchoH. ‘ach tlhoS yav muppa', 
bI'raQ paw yaS ‘ej pe'vIl Hevo' luH. pa' ghaHpu'bogh bI'raQ'e' mupqu' ‘
ay'vetlh.
  bI'raQvaD ghel yaS, jatlh, <<bIrIQqu''a'?>>
  jang bI'raQ, jatlh, <<loQ jIQIH. qay'be'. ‘ach jIpuj.>>
  bI'raQ Qutlh yaS. yaH lupawmeH chaH, bI'raQ qeng. yaH beb tu'lu'be'. 
wa' reD ‘ay' tu'lu'be' je. ‘ach qoDDaq Qel tu'lu', ‘ej mupmo' lIy yaSpu' 
rIQ Qorgh Qel. tagha' bI'raQ nuD Qel. Qorghpu'DI' Qel, loQ pIvlaw' bI'raQ. 
‘ach Hu' ‘e' chaw'be' Qel. ravDaq QottaH ‘e' raD. ra' Qel, jatlh, <<yIleS!>
>
  tupmey leSpu'DI' bI'raQ, yaHDaq yItbogh la' legh ghaH. Hoch rIQwI'vaD 
jaw' la'. bI'raQ retlhDaq QamDI', ghel, jatlh, <<bIrIQbe''a'?>> ghIq qara 
QonHay' HoD Dotlh Sov la' ‘e' tlhob ghaH.
  jang bI'raQ, jatlh, <<vISovbe'.>>
  pe'vIl yu' la', jatlh, <<va, chay DaSovbe'? bIrIQchoHtaHvIS 
Dutlhejbe''a' qara? rachchuq qochpu'. mIwmaj ‘oH.>>
  jatlh bI'raQ, <<jIHvaD QaH Suqta' ghaH ‘e' nID. HeDaq qet. pay' ghaH 
vIleghbe'. ngabpu'.>>
  jatlh la', <<qach ‘elpu' Dajatlh, qar'a'?>>
  nachDaj joqmoH bI'raQ, jatlh, <<qaStaHvIS tup wa'DIch vIleghlaH; 
qaStaHvIS tup cha'DIch vIleghlaHbe'.>>
  jatlh la', <<ghaytan bImIS. bIrIQmo', ghaytan qaSbogh wanI' qoj Daqvetlh 
ghoSbogh qara DaSovbe'.>>
  pe'vIl jatlh bI'raQ, <<wanI' vItu'pu'bogh vISovbej!>>
  jatlh la', <<chaq juH chegh qara. chaq loDnalDaj Dotlh Sov ghaH neH 
ghaH.>>
  jatlh bI'raQ, <<ghobe'. ‘e' ta'be' qara. chaq juH chegh ghaH neHbej 
ghaH, ‘ach qoch mejqangbe'ba'.>>
  jatlh la', <<loDnalvaD rI' De'wI'maj ‘e' vIchav. tugh maHvaD vIt SovmoH.>
>
  De'wI' HaSta jabbI'ID laDpu'DI' la', Quchbe'law'. jatlh, <<be'nalDaj 
leghpu'be' leQ QonHay'. juH cheghbe' qara. naDev ghoS leQ. wanI' Dabejmo', 
SoHvo' De' tlhob ghaH.>>
  ghel bI'raQ, jatlh, <<pIv'a' ghaH?>>
  jatlh la', <<pIv. ‘eb wIghajDI', QonHay' HoD wInejbej.>>
  mej la' ‘ej ravDaq Qotqa' bI'raQ ‘ej leS. yabDajDaq nom qettaHbogh Hoch 
qechmey par ghaH. qara luqel Hoch. qaSpu'bogh wanI' qabqu' luqel Hoch.
  ngajpu'DI', yaH ‘el leQ QonHay'. bI'raQ Daq Sov ghaH neH ghaH. 
bI'raQDaq leQ Dor wa' yaS. ba'choH bI'raQ. leQvaD jatlh, <<bIpIvmo' jIQuch.>
>
  ghel leQ, jatlh, <<nuqDaq ghaHtaH qara'e'? Datlhejta' muja' la'. 
ghu'Daj DaQIjlaH muja'.>>
  jatlh bI'raQ, <<wanI' vIleghpu'bogh vIQIjlaH. Hu'tegh, ghu'qoqDaj 
vIQIjlaHbe'. vISovbe' je jIH.>>
  ngabpa' qara tupmey wanI' QIj bI'raQ.
  jatlh leQ, <<nuqDaq qaSpu'? pa' vIghoS vIneHbej. pa' vInuDbej. chaq 
pa' ghaHtaH. chaq rIQ ‘ej vIHlaHbe'.>>
  mej bI'raQ ‘e' chaw'be' Qel, ‘ach lumevlaH Qel pagh je. QutlhtaHvIS 
leQ, yaH mej bI'raQ. veng botlh lupawmeH yIt chaH. pa''e' muppu'bogh lIy, 
pa''e' chaHpu'bogh qara bI'raQ je, lupawDI' bI'raQ leQ je, yIt ‘e' mev 
bI'raQ.
  leQvaD jatlh, <<naDevna' qaSpu'. pa' yavDaq jIQot.>> wa' Daq ngu'. 
jatlhqa', <<pa' HeDaq qet qara.>> qara Daq Qav ngu'.
  jatlh leQ, <<pa' Dejchu'pu' qachmey law'qu'. pagh qach ‘el qara, qar'a'? 
 chaq porghDajDaq pumpu' qach.>> leQ DuQ qechvam moHqu'.
  jatlh bI'raQ, <<ghobe'. porghDajDaq pumbe' qach. qaSpu'chugh wanI'vam, 
vaj vISovba'.>>
  bI'raQ retlh mej leQ. qara Daq'e' Qav leghbogh bI'raQ ghoS leQ. yIt. 
yav nuD. chal nuD. bI'raQ leghqa'. leQDaq ghoSchoH je bI'raQ.
  pawpa' bI'raQ, jatlh leQ, <<wanI'vam pagh vIyaj. nuqDaq ghaHlaH?>>
  pagh jang bI'raQ. qara Daq'e' Qav leghbogh ghaH juSmeH yIt. bej leQ. 
pay' jach leQ, jatlh, <<'eH, bI'raQ! HIchegh!>>
  vIH ‘e' mev bI'raQ. leQDaq tlhe' egh. ghaHvaD jachpu'bogh leQ meq 
yajbe'.
  jatlh bI'raQ, <<Qu'vatlh!>>
  QIj leQ, jatlh, <<qen... DaH... tlhoS qaleghlaHbe'. DoplIj cha'DIch 
vIleghlaH; SubHa'law' porghlIj.>>
  jatlh bI'raQ, <<matay'chuqtaHvIS qara jIH je, qaSpu' wanI' nIb.>>
  roDaj luHpa' leQ Daq'e' leghqa' bI'raQ. Daqvetlh lurgh yItchoH. ‘ej 
yItqa .
  jach leQ, jatlh <<Qo', bI'raQ! tlhoS qaleghlaHbe'.>>
  ‘ach yIt bI'raQ ‘e' bupbe'. yIt neH. vaj qo' pImDaq ghaHba'. DaH veng 
leghlaHbe'. ngugh pongDaj jach leQ ‘e' Qoy bI'raQ. Daq Hopvo' jachlaw'. 
tlhe''eghmoH bI'raQ. He ghoSpu'bogh ghaH lo'qa' ghaH. wejlogh yIt. vengDaq 
ghaHqa'. ghaH tlhopDaq Qam leQ.
  leQvaD jatlh bI'raQ, <<qara Daq vISovlaw'.>>
  ghel leQ, jatlh, <<nuqDaq? nuqDaq ghaHtaH?>>
  tlhoS ja'vIp bI'raQ. leQvaD De' ‘angnISbogh ghaH, chaq Harbe' leQ. qo' 
pIm ‘elpu' qara ‘e' Sovchu' bI'raQ. qo'vetlh pagh ghu' luSov cha' 
loDpu'vam. va, Huj qo'vetlh. ‘ej qo'vetlh HujDaq ghaHtaH qara'e', ‘ach Daq 
pup luSovlaHbe'.
(tugh bolaDlaHtaH)


Back to archive top level