tlhIngan-Hol Archive: Sun Oct 06 21:36:24 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Minefieldmujang SuSvaj:
>>QI'yaH.  Hov leng 'u' wISovbogh 'oHbe'law' 'entepray' 'u''e'.
>
>yapbe' meqvam.

meq vIQIjbe'taH.  jIbeptaH.

>>'ej tlhoy Sum Qo'noS.
>
>tlhoy Sum Qo'noS?  chay 'e' DaSov?

tera'vo' Qo'noS ghoSmeH 'entepray', jajmey puSqu' poQ pIvlob vagh.
'ach lughchugh chuqvetlh, tera' tu'ta' tlhIngan wo'...'ej charghta'.

>>'eq romuluSngan So'wI' jan -- 'ej So'wI' ghovchu' 'ejyo' beq.
>
>So'lu'bogh Dujmey SamlaH 'entepray', Sulubanvo' noch cham nIHta'mo'
>'entepray' beqpu'.

'ach romuluS Duj tlha'taHvIS qIrq 'entepray', not So'wI' tu'law'pu' DIvI'.
romuluS So'wI''e' pIHbe'bej.  DuH Su'wI' 'e' Sovbejbe'.

rapchugh 'archur 'u' qIrq 'u' je, So'laH romuluS Duj 'e' Sov qIrq.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level