tlhIngan-Hol Archive: Thu Nov 21 17:02:34 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tagha'!ghItlh Holtej 'utlh:

>tagha' nIteb jI'orpu'.  wanI' vIDel.

majQa'! qaStaHvIS DISvam, 'orwI' Damoj 'ej Qel Damoj. bIDojbej!Back to archive top level