tlhIngan-Hol Archive: Wed Nov 13 17:01:18 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Last Night (KLBC)ghItlh QantoH:
>DaH <tayqeq wej>Daq QujwI'pu' puS vIQujmeH DuH'lu''a'? ben wa'DIch Qujvam
>vIQujta' 'ej ghotpu' latlh vIQuj reH vIneH.

<tayqeq wej> Sachlu'ta'. cha' Hogh ret nargh <tayqeq wej: qo' yIreH>.
Qujvam DareHchugh, Su'ovlaH SoH latlhpu' je. Qujvam vIje'ta' 'ej vItIvqu'.
yIje' je! nom!Back to archive top level