tlhIngan-Hol Archive: Thu Nov 07 00:27:55 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Hov lojmItjIHDaq rut Hov lojmIt lut vIbej. yuQmey lughoSmeH Duj poQbe', lojmIt tIQ lulo'.
reH Human QaQ law' Hoch QaQ puS net Sov. jaghmeyvaD *java'* ponglu'.
lutDaq pIj Hol nov lulo' jagh. 
jatlh: *java', Qe!*
mughlu'DI' <SuvwI', qIm!> 'oS mu'meyvetlh.

*internet* voghDaq Holvam Dellu''a'?

Quvar
  ghojwI'pu'lI' tISaH

SKI: is SG1's Jaffa language explained on the web somewhere?
Back to archive top level