tlhIngan-Hol Archive: Thu May 09 09:55:25 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: "Floreat Majestas"ghItlhpu' Qanqor HoD:
> vulqanganpu' yajchu' tlhInganpu' net pIHbe'.
bIlughba'.  

> ghaytan lumughchu'be' je tera'nganpu'; mu'na'mey "live long and prosper"
> jatlhbe'ba' vulqanganpu'.  
'ach vulqangan mu'mey  wIghajbe'.  vaj tera'ngan mu'mey wIqellaH neH.

> chaq ra'taH vIttlhegh vulqangan Hol mung, chaq tultaH neH, 
maQubtaHvIS vulqangan wIDa 'e' wInIDjaj:
ra'lu'DI', vang QoywI' net pIH.  'ach chay' vanglu' yIn nI'choHmoHmeH?  
chay' vanglu' chepmeH?  loQ San wISeHlaH neH.  ra'chugh vIttlheghvam,
vaj Dap rur.   tullaH neH 'e' vIHar.

--
marqoS <markjreed@mail.com>


Back to archive top level