tlhIngan-Hol Archive: Tue May 07 11:59:07 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jItoy'taH> Ft McCoyDaq jIHtaH...
> bIr pa'wIj.  QapHa' tujmoHwI'.
> 'up qa'vIn.
> 
> porgh Say'moHmeH bIQ tlhISbogh jan'e', Qapchu'be' janvam.  run jan.  'ej 
> pumtaHvIS bIQ, tlhoy tlhoy'Daq Sam.  'ej chuSqu'.

bIghIQlI'ba'. Dunlaw' pa'lIj. reH pa'vetlh tIvlaH tlhInganna'.

'ach bIrDI' tlhIngan, not Quch net Sov. vay' yImeQmoH! quS DapoQbe', qar'a'?

> .... jIvumnISqa' ...
> 
> 
> DloraH

charghwI'
Back to archive top level