tlhIngan-Hol Archive: Sat Jun 22 17:20:47 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: yajmeH>qon Sangqar:
> >chay' pabHa'? pabchugh cha'DIch, vaj pab wejDIch. DIp napHa' ghaj 
>wejDIch,
> >'ach bIvbe' DIp napHa'.
>
> >The stick the dog chased broke
> >     - DIp -
> >The stick the dog the cat scratched chased broke
> >     ---------- DIp ----------
>
>pIj QujHeyvammo' ja'chuqtaH Holtejpu'. mu'tlhegh wejDIch pab lajQo' DIvI' 
>Hol
>HochHom jatlhchu'wI'pu'.

vaj jIjatlhchu'be' 'e' DaHar'a'?

>tlhoy napHa'law'. rIn mu'tlhegh "the stick broke"
>loQ 'e' mIm mu'tlheghHom'e' "[that] the dog chased". pabvetlh
>lajlu'. 'ach mu'tlheghHom mImchugh latlh mu'tlheghHom, lajlu'Qo'. tlhoy mIm
>'e' lunoH jatlhchu'wI'pu'.

noH 'Iv? DanoH'a' SoH? mu'lIj qaja':
>bIqeqqu'nIS. wej bI'um neH.

chaq jatlhlu'DI', tlhoy napHa'. 'ach ghitlhlu'DI', tlhoy napHa'be', 
jatlhlu'chu'chugh. mu'tlhegh wejDIch vIyajpu' jIH.

_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.comBack to archive top level