tlhIngan-Hol Archive: Wed Jun 19 00:49:51 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qep'a' HutDIch
toH, jav leS jIghIQbe' jIH, 'a ngugh qep'a' mebpa'mey vIghoSqa'ta'.

cha' Hogh ret, HuchwIj vIngeHta'. ghaytan tetlh gherqa'lu'DI', nargh pongwIj.

loQ jISey jIH je; qep'a' vIjaHDI' jISeyqu'choH 'e' vIpIH, 'ej ghIq tlhIngan 
Hol neH vIjatlh vIneHbej.

SKI: I've sent in my money for qep'a' registration, so I should be on the 
qep'a' list when it is updated.

- taD

At 08:50 PM 6/18/2002 -0500, ghunchu'wI' wrote:
>jav leS jIghIQchoH. qaStaHvIS wej Hogh jIghIQ. jIcheghpa' ghaytan
>ghomvamDaq jIlabbe'. vaj jIDachtaHvIS <jajmey vItoghlI'> jabbI'IDmey
>vIqonbe'. 'ach tugh qep'a' wItIvbej, qar'a'? matay'DI' malopchu'! bommey
>DIbomchu'. lutmey DIjatlhchu'. majaw, maSop, maQuj, matlhutlh, mamuch,
>maSopqa', mamIy. :) jISey'. juppu' vIghomqa'DI' reH jIbel.
>
>qatlh machqu' qep'a' jeSrupwI'pu' tetlh? Ha', chu'wI'pu' DItlhu'moH.
>
>SKI: qep'a' is coming soon. Are you excited yet?Back to archive top level