tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 11 13:27:12 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: matlhHa'ghach> charghwI', batlh bIjangta'. lut naQ vIja'meH loQ Qatlhpu' 'ej rut 
> qayajmoHchu'be' 'a wa' DoS wIqIplaw'. Su', jupwI' Hoch meqmey vIyajbe'
> 'ach be'nalDaj muSHa'bej. pungmo' QaHmo' ghap Sawpu'be'. muSHa'qu' ghaH. 

chaq muSHa'meH meq ghajchu' 'ach SaymeH meq ghaj'a'? nuvpu' law' vImuSHa'. wa' 
be' neH vISayta'. latlhpu' vImuSHa'taH. be'nalwI' neH vIngagh, 'ach muSHa'meH 
law'qu' mIw. jIl mojlaH vay'. jupna' mojlaH vay'. rapbe' muSHa'ghach tlhogh je. 
rapbe' muSHa'meH meq tlhogh meq je.

> wempu'bogh loDmo' bIrchoH tIqDaj ghaytan 'e' botqang neH.

tlhoghvaD qabqu' meqvam. Qatlhqu'DI' ghu', rut loDnal pup ghaHlaH pagh. chaq 
loDnal poQbe'lu'. chaq *therapist* poQlu'. chaq jupna'pu' lupoQlu'.

Huch poQchugh jup DamuSHa'bogh, Huch yInob. Qeb yInobQo'. napchoH ghu' 'e' 
yIchaw' jupvam DaQutlhtaHvIS. naptaHvIS ghu', tlhogh yIqel. QatlhtaHvIS ghu' 
tlhogh yIqelQo'.

> vaj qa' 'oy' 
> SIQchu'. muDuQ ghu'Daj, 'oy'moHlaH bangqoq matlhHa' 'e' vISovmo'. loS
> ben pay' tay'choH bangqoqwI' latlh Sawpu'bogh vay''e' je. wanI' vISovchoHDI'
> law' 
> 'oy'wIj, ghIq vIlajHa'. 'e' baj je ghaH. Do' be' DaH vImuSHa'bogh 'ej 
> vISawrupbogh vIvoqchu', matlhtaH reH 'e' 'angmo'.

maj. bIDo'ba'. reH SuDo'taHjaj. [I know it breaks a rule, but it's what I mean 
to say and to follow the rule disallows what I mean to say.]
 
> generalization vIja'bej jIH 'ach Daja'bej je SoH. quvna' vIqeltaH; 
> quvHa'ghach Sarqu' vIqeltaHbe'. not pImchoH yoqpu'. wanI'meychaj 
> lunuDlu'chugh, leSSov ghajchoHlu'. Qagh 'ej Qaghqa' chaH. puS vajna'. 
> Qo'noSDaq puS je.

qatlh Qatlh? roD QIp tlhu'moHwI'. maq qoHpu'. jatlh <bangwI' 
vImuSHa'taH!... 'ach jItlhu'DI' vImaghqang.> lI'be' lay'pu'ghachchaj. 

voqtaHghach potlh law' Hoch potlh puS. batlh vangnISlu'taH. ngeD. 
tlhu'lu'chugh, 'ebqoqvam yIbuSHa'. HoptaHvIS DabejlaH, 'ach SumchoH 'e' 
yIlajQo'.

reH bIneptaHQo'chugh, ngeD vIt. bInepqangchoHchugh, bIneplaHbe'taH. tugh 
bIneppu' net Sov. bIneppu' net SovDI', Davoqbe'choHlu' 'ej chaq not Davoqqa'.

bInIHpu'DI' bIDIlnIS. bInarghlaHbe'.

> DaH jotlaw'taH jupwI' qa', tIq 'oy'Ha'moHlI'mo' poH.

bIqar 'e' vItul. rojnIStaH SanlIj tIqlIj je.

> >ghItlhlIj tIn law' gha'tlhIq tIn puS.
> 
> tInchugh ghItlh, potlhbejbe', pagh, potlhchugh tInbejbe'.

maQochbe'.
 
> -- 
> Andrew Strader

charghwI'Back to archive top level