tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 09 08:35:23 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: invention and innovation - tulwI' Hollab Sangqar:

>>>maj. tulwI' Hol bIjatlh'a'.
>>>>(bone. chu vi parolas esperanton?)
>>>
>>>loQ. vIlaDlaH, 'ach vIghItlhchu'laHbe'.
>>
>>tlhingan Hol law' chang tulwI' Hol puS chang 'e' DaQub'a'.
>>(chu vi pensas ke la klingona estas pli bona ol esperanto?)
>>((do you think klingon is better than esperanto?))
>
><A law' Q B puS Q> DaghItlh. <A Q law' B Q puS> 'oHnIS.
>
><chang> vIghovebe'. <chong> DaghItlh 'e' DaHechlaw'.
>
>vaj <tlhIngan Hol chong law' tulwI' Hol chong puS 'e' DaQub'a'> 
>'oHnIS mu'tlheghlIj.

HISlaH.

>HolQeD vIparHa'. chenbogh Holmey vIjatlh. Hol chenmoHlu'bogh 
>vIjatlh vIneH. Tolkien Holmey vIqel, Esperanto vIqel, tagha' 
>tlhIngan Hol vIwIv.

HolQeD vIparHa' jIH je. 'ach tolkien Holmey vISovbe'.

>ngeDqu' Esperanto. pab chut vIlaDpu'DI', Esperanto vIlaDlaH ('ach 
>wej vIjatlhlaH). tlhoy ngeD. muqaDlaHbogh Hol vIneH.

vaj bIHvaD 'oHbe' esperanto('e').

>Esperanto naQ law', tlhIngan Hol naQ puS. mu' law' Hutlh tlhIngan 
>Hol. 'ach SuvwI' Hol vIwIv 'e' vIpaybe'. jItIvqu'.

:)

ok.

sts.


Back to archive top level