tlhIngan-Hol Archive: Mon Jul 08 06:26:48 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Ten Commandmentsqon Sangqar:
>>mang jIHbe', 'ach mang 'oHpu' vavwI, cha' vavnI'wI' je, 'ej HoHnIS.
>HIvqa' veqlargh!  <HoHnISpu'> 'oHnIS.  Hegh cha' vavnI'wI', 'ach yIntaH 
>vavwI', 'ej DaH HoHnISbe'.  not HoHnISqa' 'e' vItul.

bIlughbe'pu'be'. ;)

wanI' rIn'e' neH 'oS -pu' mojaq. 'op ret rInlaH, pagh DaH rInlaH, pagh 'op 
pIq rInlaH. Sovbe'lu'. Heghchugh chaH, vaj 'op ret qaSba' ta'meychaj. ret 
wanI'mey DelmeH pagh mojaq lo'lu'. jaS ret poH Del tlhIngan Hol jatlhwI'pu'. 
poH perlu'. ret poH, pIq poH ghap, DaHjaj poH ghap Delchu' wa' wot Sarbe'. 
HoHnISchugh vay', vaghmaHben qaSlaH, pagh vaghmaHnem qaSlaH. mISHa'moHlaH 
latlh De' neH.

SKI: -pu' is not past.

-- 
Andrew Strader


Back to archive top level