tlhIngan-Hol Archive: Fri Jan 11 19:25:12 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

cha' mojaQmeyparmaqlIjvaD maw'pu''a'?

qIbHeHDaq pachmu' mu'tlheghvam vIlaDpu'. <<Homlet>> lutvo' lellu'. lughbe' 
pabDaj qechDaj je ‘e' vIHar. ghItlhbe'mo' tlhIngan Hol yejHaD vay', 
QaghHeyDaj vIlo'qang. ‘ach peleSQo': QaghHeymey nIb bachHa'pu' je tlhIngan 
Hol yejHaD ghotpu' ‘e' vItoblaH.

mapoj, mavang. lI'taHghach Hev vay' ‘e' ‘oS moHaq Segh vaghDIch {-vaD}, 
qar'a'? chay' parmaqvaD lI' maw'taHghach. parmaq rach'a'? parmaq DuQ'a'? 
pIlchoH'a' parmaq? ghobe'. parmaq ngeQ pagh. ‘ej maw'be' parmaq. maw' 
nuv. qatlh maw'? parmaqmo' maw'. peqIm! moHaq {-mo'} vItam.

rut moHaq {-mo'} DuH law' moHaq {-vaD} DuH puS. qen lo'Ha' tlhIngan Hol 
jabbI'ID qonwI'pu' law' ‘e' vItu'. DaH wa' chovnatlhvam neH vI'angrup.

peHruS


Back to archive top level