tlhIngan-Hol Archive: Fri Jan 04 09:44:56 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIDevmo' 'oy' vISIQghItlh charghwI':

>SoHvaD bomHom vIqon:

>Do 'oHbe' porghlIj Qu'.
>belvaD neH DachenmoHlu'.

bItlhaQqu'. choHaghmoH. jIHaghDI' 'oy'qa' DubwIj. choHaghqa'moHchugh qaHoHnIS.

QIt DublI' DubwIj. rut jIyItDI' jIchongHa' 'ach DaH jIyItlaH.


>tugh jISaw. wej, jaj'a' wIwIvta'.

teH'a'? majQa'.
tugh loDnalHeymo' nIjoy'laH. 'oy'naQwIj vISamnIS. jIqeqnIS.

--'angghal

Back to archive top level