tlhIngan-Hol Archive: Thu Jan 03 17:53:07 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: jIDevmo' 'oy' vISIQ
> tugh jISaw. wej, jaj'a' wIwIvta'.

vIlaDchoHDI' vIyajHa'law'.  vIlaDqa'.  choHbe' mu'; QapHa'be' mInDu'wIj.
teH'a'?  tugh bISaw'a'?  jIyay'qu'!  Dunqu'!

tlhIngan Hol ghojqangbogh ghaH'a' banglI'?  vIqawbe'.  ghorgh DIqIH?

> charghwI'

--Holtej 'utlh

tlhIngan-Hol Mailing List FAQ
http://www.bigfoot.com/~dspeers/klingon/faq.htm
Back to archive top level