tlhIngan-Hol Archive: Tue Feb 19 12:02:49 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

maSwov bang je (was Re: jaS jIchegh)ja' Bartholomew Barker <bbarker@ntplx.net>:
>...bangwI' mInDu'Daq maS vIleghDI' jISeychoH.

toH, jInajchoH. bangwI' DIrDaq wewtaHvIS maSwov, lughchu' qo'.

cha'maH wej ben be'Hom raQ wItoy' be' jIH je. <bIQDuj> weyvaD qeSwI' jIH.
<vengHom> weyvaD qeSwI' ghaH. wa' ram ghaH vISuch 'e' wInab. jIpawDI',
Dachlaw' be'. jIjatlh <nuqDaq ghaHtaH ngemoy'e'?> (raQ pongDaj 'oH.)
jatlhlu' <Qonglaw'>. vaj qachHomDaj vInej. vISamDI', poS Dop 'ej
QongDaqHomDaq QongtaH ghaH 'e' vIleghlaH. ghaHDaq wewtaH maSwov.
jImonchu' 'ej jItamtaH. qaStaHvIS vagh tup qachHom retlhDaq jIQam neH 'ej
QongtaHbogh be' 'IHqu' vIbej.

ngugh ghaH vISaHchu' 'e' vItlhoj. vIQorgh vIneH. reH matay' vIneHchoH.
DaH maSwov vItIvqu'. QongDaqmaj maQottaHvIS rut 'el maSwov 'e' chaw'
Qorwagh. ghaH HotDI' maSwov, pa' wewmoH be'nal DIr'e' 'e' rur. buy'qu'
tIqwIj.

-- ghunchu'wI' 'utlh


Back to archive top level