tlhIngan-Hol Archive: Mon Feb 18 21:50:02 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: jaS jIchegh
> > >Hegh vay' Daghovbe'bogh. yInDaj DaSovbe'. tuqDaj DaSovbe'. mol Daq 
> DaSovbe'
> > >'ach molnagh DaSaH. taQ ghu'vam. vIyajlaHbe'.
> >
> > be'Homvam lut vISovbe'mo', vIghoj vIneH.
>
>ghaytanHa' Daghoj. yIQub. be'Hom ghaH. ghaytan ta''a' ta'be'. poH yap
>Hutlhlaw'. qatlh be'Hom ram qawnISlu'? Heghpu' SuvwI'pu' law' 'ej lIjlu'.
>be'Homvam lIjlu'chugh qay'be'.

lutvam vIghoj. qaStaHvIS cha'vatlh DIS, no'wI' lut lIjlu'pu'. vIghojpu'.
no'wI' lut qan law' be'Homvam lut qan puS. Qatlhqu' Qu' 'ach DuHbej.


>DaH ghungtaH 'op yInwI'pu'. 'oj je. juH Hutlh. tar moj muDma'. nIn 
>wInatlh. wej
>boghpu'bogh nuv yIqel. HeghwI'pu' ram yIlIj.

yuQvamDaq Seng law'qu' tu'lu' net Sov.


> > >qay'be'. qatlh tu'HomI'raH qawnISlu'?
> >
> > Dat nuH tu'lu'mo'.
>
>vay' DaQIpmeH molnaghvam Dalo' DaneH'a'?

'ughqu'!


> > >DaH jIyIn. potlh. jIHeghDI' tugh vIlIjlu' 'e' vIpIH. jISaHbe'. chaq latlh
> > >wo' vIghoS 'ej wo'vam vIlIj. chaq vImev neH. jISovlaHbe'. qaSDI' muqaD 
> ghu'
> > >'ej jIvang. jInabbe'. qatlh ghu'vaD Sovbe'lu'bogh naDluH? ghaytan 
> muqawchugh
> > >pagh mulIjchugh, jISaHbe'.
> >
> > reH qaqawtaH, jupwI'.
>
>'ej DaHeghDI' muqaw 'Iv? 'ej HeghDI' nuvvetlh muqaw 'Iv? nI' wo' poH. ngaj 
>wa'
>nuv poH. puSqu' nuv lutmey luqawnISlu'bogh.

tlhIngan Hol jatlhlu'taHvIS, Daqawlu'bej.Back to archive top level