tlhIngan-Hol Archive: Sun Feb 17 17:26:37 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: jaS jIchegh
> > jIQoch. HeghwI' quvnISmoH 'ej qawmeH Dochmey poQ Human. molDaq
> > nagh Hew joq lan.
>
>Dat qa'pu' vIquvmoHlaH. ram lom. ram mol. muqawmoH lutmey Dun, bommey Dun
>je. qechmey rur. ram Daq.

loQ jIQoch. potlh mol. molnaghmo' lut lIjlu'bogh vIjonlaH 'ej
qun lIjlu'bogh vISovlaH.


> > molyotlhDaq jIyIt 'e' vItIv. no'wI' vIquvmoH je 'ej vIQul.
>
>may'yotlhDaq jIyIt 'e' vImaS. pa' qaSpu' wanI' quv. may'yotlh potlh law' mol
>potlh puS. chaq may'yotlh Such qa'. qatlh mol Such qa'? pa' lom neH tu'lu'.
>ram lom.

may'yotlhDaq jIyIt 'e' vItIv je 'a molyotlh vImaS. chaq jItaQ. jISaHbe'.


> > muHemmoH vavwI'.
> > muHemmoH vavnI'wI'. muHemmoH vavnI'wI' vav...
>
>bIDo'ba'. jIH muHemmoH pagh. jIHemchugh jIHem'eghnISmoH. chaq loQ muHemmoH
>bangwI' jupwI'pu' je. muHemmoHbe' no'wI'.

jIDo'bej no'wI'mo'. chaq chaHmo' molyotlh vImaS.


> > qen jIghIQtaHvIS, bong molnagh qan vISam.
>
>chay' bong DaSamlaH? ghaytan Datu' neH. DaSamchugh vaj Danejpu', 'ej
>Danejchugh bong Datu'be'. chIch Danejpu'chugh, vaj DaSam. Danejpu'be'chugh
>DaSambe'. vaj molnagh Datu'.

jIQaghbej. Suypa'Daq jIyIttaHvIS, molnagh vItu'.


> > molDaq molnagh lanbe'lu'pu'.
> > wa'vatlh loSmaH jav ben be'Hom Qupqu'vaD chenmoHlu'pu'. qatlh molDajDaq
> > naghvam lanbe'lu'? jISovbe'. vIje' 'ej DaH juHwIjDaq molnagh tu'lu'.
>
>Hegh vay' Daghovbe'bogh. yInDaj DaSovbe'. tuqDaj DaSovbe'. mol Daq DaSovbe'
>'ach molnagh DaSaH. taQ ghu'vam. vIyajlaHbe'.

be'Homvam lut vISovbe'mo', vIghoj vIneH.


>Hegh Hoch. ram HochHom. tugh lulIjlu' 'ej lulIjchoHlu'DI' reH lulIjtaH.

bIlughbe'ba'. DaH be'Homvam wIqel. lIjlu'pu' 'ach DaH lIjHa'choHlu'.

>qay'be'. qatlh tu'HomI'raH qawnISlu'?

Dat nuH tu'lu'mo'.


>DaH jIyIn. potlh. jIHeghDI' tugh vIlIjlu' 'e' vIpIH. jISaHbe'. chaq latlh
>wo' vIghoS 'ej wo'vam vIlIj. chaq vImev neH. jISovlaHbe'. qaSDI' muqaD ghu'
>'ej jIvang. jInabbe'. qatlh ghu'vaD Sovbe'lu'bogh naDluH? ghaytan muqawchugh
>pagh mulIjchugh, jISaHbe'.

reH qaqawtaH, jupwI'.


> > > > >Do' DuSambe' jeghlI'.
> > > >
> > > > Qobbe'. muDech juppu'.
> > >
> > >maj.
> > >
> > >juppu' potlh law' Hoch potlh puS.
> >
> > jIQoch. batlh potlh law' juppu' potlh puS.
>
>quvchugh juppu', vaj qaDbe' wIvvam. rap batlh He, juppu'vam He je.

bIvItchu'.Back to archive top level