tlhIngan-Hol Archive: Sun Feb 03 21:47:39 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

wamwI' gheD wa'DIchwamwI' gheD wa'DIch

ngem HurghDaq targh wamchoH torgh. naQjej qeng. jejqu' 'oH 'ej qulDaq QIn 
letmoHta' torgh. <DaHjaj jIHmo' Hegh targh> maq torgh.

yIntaHvIS torgh, targh HaDtaH, targhmey HoHbogh latlh wamwI'pu' nuD, 'ach 
not targh HoHpu'. DaHjaj choH ghu'vetlh 'e' wuq torgh. torgh qoS 'oH 
jajvam'e'. vagh ben boghpu' torgh.

targh tIghmey Sovchu' torgh. Hemey ghItlhpu'bogh targh qamDu' tu' torgh, 
'ej targhmey ghoch. ngeng ghoStaHvIS targh leghchoH. ngengvo' tlhutlhtaH 
'oH. yeptaHvIS torgh, chol. naQjej 'uchqu'. targh chorDaq Qeq.

c  h  u  H.

DoS qIp. jach targh 'ej qetchoH. bIQDaq pum. bIQvo' tlhe' 'e' nID 'ach 
tlhe'DI' ngem HeH naghmey mup chor jeqbogh naQjej. DuQ'egh targh. mISmoH 
'ej QeHmoH 'oy'. noghtaHvIS targh 'IwchoH bIQ.

bejlI' torgh. nargh targhvam 'e' pIHbe'. taj lel.

pay' torgh retlhvo' Sup mIl'oD qu'. torgh Hugh 'aDDu' poSmoH mIl'oD Ho'Du' 
tIn. taj lo'laHpa' 'torgh, 'IwchoH qo'Daj. qIjchoH. pum torgh. 
vIHbe'choHpa' tIqDaj, luHDaj SoplI' mIl'oD.

bIQDaq, nogh targh. pujmoHmo' torgh naQjej QamlaHchu'be'. bong bIQ 
tlhuHchoH. torgh QoghIj Sopchu'ta'pa' mIl'oD, Hegh targh.

SKI: Torg (torgh), a Klingon child, makes a first hunting kill.Back to archive top level