tlhIngan-Hol Archive: Sat Feb 02 22:35:07 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

tlhetlh ghu' Sagh (was Re: peD)ja' charghwI':
>megh wISopDI' bangwI' jIH je, tlhogh Qebmey wIje'. *joint checking account*
>macher je. SaghchoH ghu'.

Sumatlh 'e' lu'oS Qebmeyvetlh, qar'a'? Sawta'wI' Degh vItuQchu'. not
vIteq. not! qaStaHvIS wa'maH Hut DIS QebwIj Hot DIrwIj.

'ach Hoch Huchmaj wItay'moHbe' jIH be'nalwI' je. munay'moH ghaH, qorDu'
Huch wIqelchu'. wIchevHa'chugh, ngoy' 'Iv? ngoy'nISchugh cha', ghaytan
ngoy'chu' pagh. 'ej HochHom vIbajmo' jIH, vay' je'pa' be'nalwI', chaw'wIj
nejnISlaw'. vaj wIwavHa'be'.

DaH juH vIDIl jIH. roD Soj DIl ghaH. vay' vIneHchugh, vIje'. vay'
neHchugh ghaH, je'. maSutlhnISbe'. mavuvchuqmo' 'ej mawuvchuqmo', Doch
wagh je'lu'pa' maja'chuqbej. yapbe'chugh joDaj Huch wIQay'laHba'. Doch
potlh wIje'meH rut HuchDaj wIlo'. 'ej HuchwIj naw'laHqu' ghaH, 'utchugh.
'ach "checkbook" pIm DIleH.

-- ghunchu'wI' 'utlh

SKI: Joint checking *is* serious, but not essential to a marriage.


Back to archive top level