tlhIngan-Hol Archive: Wed Dec 18 17:10:06 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Hov leng wa'maHja' DloraH:
>wa'Hu' ram  Hov leng lut chu' vIbej...

tlhoS lutvam pagh vISov.  ghaytan rInpa' DISvam vIleghbe', 'ej tagha' lut
vIbejDI' Hoch vISov vIneHbe'.  vaj QInlIj vIbuSHa'nIS.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level