tlhIngan-Hol Archive: Mon Aug 26 06:12:05 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: EK: tayqeq wej><tayqeq wej> DaQuj 'e' DatIv'a'?
>
>ghovbe'bogh vay'vaD vIDel: jIQujtaHvIS wa' tayqeq vIche'chu'.
>javSaD ben tagh. veng wa'DIch vIcher. QeD lutlh vIQulchoH.
>QI' lutlh vIchenmoH. vengmey law' vIcher. tlhetlhchoH tayqeqwIj.


>tlhetlhtaHvIS tayqeqwIj, tlhetlhtaH je tayqeqmey'e' che'bogh
>De'wI'. rut QeD wImech. rut maboqchuq 'ej rut maQoj. QIt
>maHachchoH 'ej rInpa' Quj, ma'Itlhqu'.

what does it mean: /rut QeD wImech/. "sometimes we trade science"?

>QapmeH mIw DuH law' tu'lu'. yuQ naQ vIcharghchugh, jIQapchu'.
>loghDuj'a' vIchenmoHchugh, jIQapchu'. ghatlhchugh nughwIj,
>jIQapchu'. jIgharchu'chugh 'ej yuQ che'wI' vImoj vaj jIQapchu'.
>
>Dun Qujvam. wa'maH wen Qujvam vIje' 'ej vItIvqu'taHqu'!
>
>Do'Ha' DaH wa' Human QujwI' neH chaw'lu'. loS ben <tayqeq
>cha'> vIQujchoH 'ej jIQujtaHvIS Human QujwI' law' chaw'lu'.
><tayqeq cha'> vIQujtaHvIS, Humanpu' vIghatlh 'e' vItIv.
>rut QIp tayqeqmey'e' che'bogh De'wI'. Dup Daj luHutlh.
>Human val vIjeyDI', jIyon.
>
>'ach tugh <tayqeq wej> Dublu' 'ej Human QujwI' law' chaw'lu'.
>DaH Dun Qujvam. tugh le'choH.

qatlho'. Daj vIlaDtaHvIS. DoHa' Dup Qujmey vIHar. reH jIQagh vIQujDI'.

tulwI',
sts.


Back to archive top level