tlhIngan-Hol Archive: Sat Aug 24 06:17:14 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

ja'chuqmeH pa'
rut tlheghDaq (on-line:-) jIHDI', ICQDaq *taD vIghom. pa' loQ maja'chuqtavIS tlhIngan Hol wIqeq.
latlh tlhIngan Hol nongwI'pu' vIghom vIneH je.

vaj rep pewIv, 'ej Daq pewIv.

mIw *mIRC* vIchup.
chaq lI' De'vam: 
De'wI'pong:  /server irc.stealth.net
pa' pong:   /join #klingon

poH?? jISovbe', yuQDaq Dat tlhIngan Hol jatlhwI' tu'lu'.
nuq poH DamaS tlhIH? rInDI' america ram, qaS Europe pem. :-)

EST GMT
00 06
01 07
02 08
03 09
04 10
05 11
06 12
07 13
08 14
09 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
15 22
16 23
17 00
18 01
19 02
pewIv!

SKI: klingon chat
Quvar.Back to archive top level