tlhIngan-Hol Archive: Sun Oct 24 19:17:29 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

A little poemIt doesn't rhyme.

So?

jImobqangchu' vIneH vIneH
'a jImobqu'mo' jImaw' jImaw'
pub 'Iw pub 'Iw 'ach ram 'ach ram
lI'be'qu'chu' pubbogh 'IwwIj

jISuvrupchu' 'ach 'ang'eghQo' 
jagh vIHutlh 'ej bang vIHutlh
jaghwI' jIHchoHlaw' net tu'
jInong jInong jImob jImob

jev qa'wI' ghorgh 'e' vImev
ghorgh bangwI' vISamchu'ta'
ghorgh vISuv 'ej ghorgh vIchargh
ghorgh leSlaH tIqwI' ngojqu'
----------------------
charghwI'
Back to archive top level