tlhIngan-Hol Archive: Wed Oct 20 21:02:55 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Qunpu' HoH qortarja' SuSvaj:
>>taH 'u'. taH chutmey'e' chenmoHpu'bogh Qunpu'.
>
>nuq chutmey? tlhInganpu'vaD chutmey nobchugh Qunpu', vaj lojlaw' bIH.

jIQoch. chutmey pab 'u'. 'avwI' poQbe' 'u'.
yuQDaq nagh Dachagh, pum. qaS neH. chut qonnISlu'be'; chut'a' 'oH.
chutvam buSHa'laHbe' vay'.

chutmeyvam 'oghpu'be' ghotpu'. chenmoHta' Qunpu'.
"natural consequences" Dayaj'a'?

>DaH qeylIS chutmey neH pab tlhInganpu.

qeylIS paQDI'norgh''e' lupab. chutna' bIHbe'.

>Qunpu'chaj Daw' tlhInganpu'. DaH ram Qun chutmey.

jIQochqu'. reH potlhqu' Qun chut. yIqel:
ngabchugh Qun, ngab'a' je Doch chenmoHta'bogh Qun?
ghobe'. ngabbe'ba'qu'! tlhInganpu' chenmoH qar'a' Qunpu'?
Heghpu'DI' Qunpu', taHbej tlhInganpu'.
vaj qatlh taHbe'nIS chutmey chenmoHta'bogh Qun?
Back to archive top level