tlhIngan-Hol Archive: Sat Oct 16 23:17:24 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Hov leng - lengwI'vIbejpu' je jIH.  mu' {naj} lulo'DI' DawI'pu', DIp lumojmoH.  va!

peHruS

TPO wrote:

> Dajqu'!
>
> Hov leng - lengwI' vIbejta'
> toH, boghqa' B'Elanna
> lalDan qel Hov leng
> 'ej DaH, tlhIngan wa'DIch, Human "Adam" rurbogh tlhIngan'e', wISov
> [qortar] 'oH tlhIngan wa'DIch pong'e', Qunpu' HoHbogh tlhIngan'e' pong'e'
>
> tlhoy tlhIngan wo' Degh lo'lu'
> batlhHa' HeghwI' lungu'lu'meH, wo' Degh lo'be'nISlu'
> ghe''or lojmItDaq yoy Degh; 'ej 'e' vIlajlaH
> 'ach B'Elanna qabDaq latlh DaqDaq je  yoybe' Degh
> tlhoy Deghvetlh lulo' Hov leng chenmoHwI'
>
> DloraH


Back to archive top level