tlhIngan-Hol Archive: Thu Oct 07 07:51:43 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Hov leng - lengwI'At 09:37 AM 10/7/99 -0400, you wrote:
>jatlh DloraH:
>
>> >tlhoy tlhIngan wo' Degh lo'lu'
>> >batlhHa' HeghwI' lungu'lu'meH, wo' Degh lo'be'nISlu'
>> >ghe''or lojmItDaq yoy Degh; 'ej 'e' vIlajlaH
>> >'ach B'Elanna qabDaq latlh DaqDaq je  yoybe' Degh
>> >tlhoy Deghvetlh lulo' Hov leng chenmoHwI'
>> 
>jang SuSvaj:
>
>> Qu'vatlh!!  nuq 'oH *yoy*'e'!  HolQeD vIHevbe'!
>> 
>> SuSvaj
>> 
>> 
>HolQeD chu'Daq {yoy} tu'lu'be'bej. tlhIngan mu'ghomlIj yInuDqa'chu'. nav
>wa'vatlh wa'maH vaghDaq {yoy} yISam.

vISam qatlho'

SuSvaj


>
>-taD
>
>
>


Back to archive top level