tlhIngan-Hol Archive: Sun May 23 15:53:32 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: muD Dujja' peHruS:
><< verghDaq pa'
> Duj mob.  >>
>===========
>nuq 'oH mu'tlheghvam wot'e'?  jIyajbe'.

<ba'> vIghItlhHa' neH.  HIvqa' veqlargh.  verghDaq ba' Duj.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level