tlhIngan-Hol Archive: Wed Jun 23 14:35:51 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

vav jajtoH. *weekend*-chaj Delta' charghwI', HoD Qanqor je. DaH *weekend*-wIj vIDel
je jIH.

roD veng'e' vIDabbogh luDab je vavwI' SoSwI' je, 'ach qaStaHvIS DIS tuj poH,
rut latlh veng luDab. Hopbe' vengvam, 'ach jenqu'mo' 'oH bIr law' vengwIj
bIr puS.

wa'maH Hu' De'wI' chu' vIchenmoHta'mo', De'wI' vIpoQbe'bogh vIghaj. De'wI'
lo'nISqu'choH vavwI' 'e' wItlhojmo' be'nalwI' jIH je, ghaHvaD De'wI'maj ngo'
wInoj 'e' wIwuq. De'wI' neHlaw' vavwI', 'ej tugh De'wI' je' 'e' Hech 'e'
maq, 'ach je'law'taHQo' jay'. mumerbe' ngoDvam; wa'maH ben, Duj chu' je'nIS
vavwI' 'e' wuq. nejchoH. loS ben, Duj chu' je'. vaj vaghHu' (Friday) ram,
De'wI' ngo' vIlagh 'ej DujmajDaq vIlan.

loSHu' po, muvemmoH ghum. vemlaw'pu' be'nalwI' - 'eqqu' vemmeH repDaj motlh.
'up. jIvemDI' wa'maHlogh Qoy'lu'pu'. jISay''eghmoH, 'ej matlheDrupchoH. cha'
vI' vagh rep poQ lengmaj 'e' wInoH. maDo'chugh, chaq cha' rep neH poQ, 'ach
Seng wIpIH. malugh. reH *Interstate* wa'maH SochDaq Duj law' lutu'lu', 'ej
pIj toSnISlu', pIj QItqu' ghoS Dujmey. qaSpu'DI' cha'maH tup neH, pay' HeDaq
narghlaw' *shovel*. latlh Duj 'o'vo' pumlaw'pu'. tIHDaj ghorlu'pu'ba', 'ach
naQtaH 'etlhDaj 'ej Qobba'. Dujmaj chIj be'nalwI', 'ej nom jun, 'ach loQ
*shovel* 'etlh mup Dujmaj 'et poS *tire*. Duj lojmIt muplaw' *shovel* 'etlh
'ej loQ QIH. Do' jorbe' *tire* 'ej beQchoHbe'. qaStaHvIS lengmaj naQ
moDQo'wI'pu' Dogh DISIQnIS. tlhoS mapawDI', mev Hoch. He
chenqa'moHlu'lI'mo', tlhoS SoQchu'. wa' qelI'qam wIghoStaHvIS, He Dop
wIlo'nIS. 'ach mapawbej.

mapawDI', Dach SoSwI' 'e' wItu'. cha' Sarghmey ghaj, 'ej waqmey chu'
lutuQmoHlu'lI'. qaStaHvIS tup puS maja'chuq be'nalwI', vavwI', jIH je.
lengmaj, Hemey je DIqel. tugh juH chu' wIje' be'nalwI' jIH je 'e' wIHech.
maja'chuqtaHvIS juHvam chu' wIqel. juH nab wIqempu', 'ej nabvam nuD vavwI'.
vavwI'vaD jIjatlh: <ghaHvaD nob wIqemta'. pImer 'e' wIHech>. Dujmaj wIghoS,
'ej De'wI' 'ay'mey DISuq. machqu' juH, 'ach Do' raS wIlo'laHbogh wItu' 'ej
'oHDaq De'wI' wIlan. Hoch 'ay'mey wIrar. tlhoS Dejlaw' raS, 'ach wIHoSmoH,
'ej ngaDchoH. De'wI' wIchu', 'ej Qap. Quch Hoch. qaStaHvIS rep puS De'wI'
lo'meH mIwmey ghoj vavwI'.

SoSwI', SarghmeyDaj DISuch 'e' wIwuq. DujmajDaq maghoS, 'ej nom Sargh polmeH
qachDaq mapaw. Sargh wa'DIch tuQmoHta' tuQmoHwI', 'ej Sargh cha'DIch
tuQmoHlI'. majaw 'ej tuQmoHwI' wIbej. tugh tlhoS rIn tuQmoHwI' Qu' 'ej mamej
be'nalwI' vavwI' jIH je. tugh nutlha' SoSwI'.

'uQ wISopmeH, Qe' chu' wIghoS. nIvqu' Qe'vam 'ej 'eyqu' Soj. *Rabbit* vISop
jIH. 'uQ vIDIl 'e' parHa'qu' vavwI'. loQ wagh, 'ach qay'be'.

maSopta'DI' 'ej matlhutlhta'DI' matlheD be'nalwI' jIH je. Do' ngeDqu'
juHmajDaq cheghmeH lengmaj. macheghtaHvIS, Duj vIchIj. HeDaq Duj puS wItu',
'ej pIjHa' jIchungHa'nIS. Qatlhmo' be'nalwI' leng, loQ nuQ lengwIj ngeD,
'ach juHDaq macheghDI' Hagh. QongDaq wIghoS.

pItlh.

paghBack to archive top level