tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 22 21:00:35 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: logh Hop Hut tengchaHAt 11:42 PM 6/22/99 -0400, you wrote:
>ja' SuSvaj:
>>Hov leng, tlhIngan Hol je' vItIv.  'ej tlhIngan HolvaD potlh Hov leng.
>
>[je'?]

nuqjatlh?

>
>jIQochbe'.  not qaSchugh Hov leng, not chen tlhIngan Hol.
>qun lughajlaw'mo' tlhInganpu', Dajqu' tlhIngan Hol.
>
>>Dochmey law' wIja'chuqlaH, tlhIngan Hol wIjatlhtaHvIS.
>
>[wIja'chuqlaH?]

DIja'chuqlaH.

SuSvajBack to archive top level