tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 22 20:13:15 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: KLBC: jajwIjja' qonwI':
>ghu'meyHeychaj DInuD. Hung ngoqmeychaj lIjpu' cha' lo'wI'pu'. De'wI'Daj
>chu'Ha' lo'wI' latlh.
>
>vaj, qay'be'pu' choHmey! QIpbej lo'wI'mey jay'!

rut lo'wI'pu' QIp vISIQ je jIH.  pIj wIy lulaDbe'.
Qagh QIjbogh QIn'e' lubuSHa'.  mIw lupabHa'.
'ach roD ghu' vItI'laHmo', pIj vInaD'lu'bej.

van vIHevmeH, 'oy' vISIQqang.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level