tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 22 12:29:53 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: pabpo'choquvHa'moHpu'be'.  *weekend* QaQ vItIv je jIH, vaj chotIchlaHbe'
QaghlIj.  qay'be'.

SuStel
Stardate 99473.8


jatlh charghwI':
>not nuv'a' quvvam vIlIj. jIDoy' neH. *weekend*'a' vItIvta' 'ej 
>QIt Qap yabwIj. yoDtargh pong vIqawlaHta'mo' jImer'egh.
>
>SuStel, not qaquvHa'qangmoHneS. qunmajvaD bIpotlhqu'.Back to archive top level