tlhIngan-Hol Archive: Mon Jun 21 17:48:13 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Love (jIjegh!)ghunchu'wI': maQochbe'law'.

> "love" mughlaHqu' <muSHa'> net temlaHbe'.

'e' neH vImaq. net temlaw'pu'. not lut naQ vIQoypu'ba'.

> 'ach mughmeH reH lugh'a'? ghobe'!

reH lugh? net Sovchu'be'. ram. maqelnIS: reH qaq? 'ej naDev
maQochbe', ghobe', rut QIv. qechmey law' Del tera' mu' <<love>> net
Qochbe'. nIb <<to love>> <<muSHa'>> jatlh pagh.

		--QanqorBack to archive top level