tlhIngan-Hol Archive: Sun Jun 20 16:31:11 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: KLBC qaDHomja' Qanqor:
>ghunchu'wI', taghwI' SoHbe'ba', vaj taghwI' qaD yIjangQo'!

qech Sar vImuch neH.  law' lughlaHbogh mu'tlheghmey 'e' vI'ang.
jIqaghbe' neHchugh pagh, jIbupqang.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level