tlhIngan-Hol Archive: Wed Jun 16 10:44:44 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

De'wI'HomwIj chu'QInvam vIqonmeH, De'wI'HomwIj chu' vIlo'. toch vagh ponglu', 'ach pIj
DeghwI' vIpong jIH. machqu'. cha'vatlh Hu', Hegh De'wI'HomwIj ngo'. cha' Hu'
De'wI'Homvam chu' vIje'.

Grafitti vIghItlhmeH wej jIpo'qa'pu'mo', Qatlh QInvam vIghItlhmeH Qu'.

pItlh.

pagh

application/ms-tnefBack to archive top level