tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 13 14:09:11 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Airplane ridesjatlh Qov:

> Las VegaSDaq ghaytan muD Duj vIngIpmeH jIDIllaH.  
> chaq Wednesday po ngech'a'Daq jIpuvlaH.  DIch 
> vISovDI' Sajatlh.  ram Las vegasDaq mapuv vIneHqu'.  
> DujDaq wej raQpo' vIHIjlaH.  

Do'Ha' paSmo' pawmeH repwIj, Wednesday qatlhejlaHbe'. batlh chal
yIchargh!!!!!

paghBack to archive top level