tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 06 22:05:34 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: be'nI'wI' QIn 'IQja' pagh:
>cha' ben HoH'egh vavnI'wI'. 'oy'qu'mo' qamDu'Daj....
>Sabmo' SoSnI'wI' yab.... 'arghHa' ghu' not 'e' pIHlaH. chay'
>ghu'vetlh SIQlaHtaHqu' vay'?

jISovbe' jIH.  not rurbogh ghu' vISIQnISpu'.
'oy' nI' vISIQlaH 'e' vISov.
munuQchu'taHbogh ben bang vISIQlaH 'e' vISovbe'qu'.
'ach ghu'Daq jIratlhtaHchugh, bangvetlhvaD jIratlh.
bangvetlh vIlonqangchoHchugh, jImej neH.
jInarghmeH jIHoH'eghbe'bej!

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level