tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 18 20:28:09 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: KLBC: HovqIj jun Hov wovjIja'pu':
> qo'Daq leng vay'pu'.  wa' juH luHutlh.  Dabbe' 'e' vIHar jIH.

ja'pu' charghwI':
>jIQochbe'. lenglu' pagh Dablu'.

ja' SuStel:
>jIQoch jIH.  vogh Dab juH HutlhwI'.  qach Dabbe', 'ach motlh veng Dab.

Ha'DIbaH ghom tlha'bogh nugh'e' yIqel.  not voghDaq ratlh.  Dab'a' chaH?
roD juH le' ghaj bomwI' noy, 'ach not pa' Qong.  reH leng.  Dabchugh,
ru'bej ghu'.

nuqDaq Dab ghoqwI'?

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level