tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 04 17:23:37 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

probably KLBC: HovqIj jun Hov wovlutqoqwIj vItaghpa' wa' jan vIDelnIS.

tInbe' janvetlh. motlh jan 'uchlaH wa' ghop. rut 'uchlu'meH wej 'uSDu'
ghajbogh 'uchwI''e' lo'lu'. DoSqoq tlhe' jan. Qeqba'. chu'wI' 'uy
lo'wI'. bachlaw' jan. rut pay' wovqu'choH jan 'otlh tIH lelmoHmo'.
qawHaqqoq teqlu'chugh 'ej mIwna' ta'lu'chugh navmey mach luHevlu'.
ray'qoq lucha'chu' navmeyvam. taDlaw' ray'qoqvam. vaj janvaD <DoS
taDmoHwI'> vIpong.


qaSmo' *Christmas* DoS taDmoHwI' vInoblu'. qawHaqqoq law' vIHev je. vaj
ray' vISammeH reH qo'HomwIj vIbejtaH. DaHjaj po chal vIbejqu'. qIj chal.
QIt wovchoH.  vemlI' Hovmaj 'e' vIloS. HoS jaj chu' vIjon vIneH 'ej
navDaq tupmeyvam Doj vIpolmeH DoS taDmoHwI' vIlo'qang. jIloStaH. tugh
wovqu' chal 'ach Hovmaj Hutlh! DoqchoHpu' chal 'e' vIpIHbej. 'ach
DoqchoHbe', DachtaH Hovmaj. yapDI' chal wovtaHghach meq vItu'. yIQqu'
muD. SISbe', 'ach muDDaq bIQ law' tu'lu'. wov chal, 'ach
jIleghlaHchu'be'. chISlaw' Hoch. Hovmaj So'ba'taH bIQvam. Do'Ha'. nargh
po Hatlh le' vIjonmeH 'eb. chaq wa'leS jIDo'.

SKI: HovqIj wanted to take a picture of Hov wov but Hov wov didn't
appear.HovqIjBack to archive top level