tlhIngan-Hol Archive: Sun Feb 07 12:34:42 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: wabmujang SuStel:
>>ghogh qonwI' wab Dellu'meH <QoQ> vImaStaH.
>>le'be'law' <wab> 'ej qetlhlaw'.
>>
>>I still like {QoQ} "musical sound" better for an answering machine beep.
>><wab> "noise" seems so plain and uninteresting.
>
>Do you find answering machine beeps to be particularly musical?  Not me.
>{wab} is better.

HIja', QoQ Dabej "beep" 'e' vIHar jIH.  loQ chomer.
wabmey qawchu' yablIj 'e' vISov, vaj QoQ rur "beep" 'e' DaQub 'e' vIpIH.
jaS wab DInoHba'.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level