tlhIngan-Hol Archive: Tue Feb 02 19:30:41 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Okrand mu' qID
mu' qID chu' vItu'law'pu'.
vavwI'vaD SoSwI'vaD je mu' {qIvon} vIQIj.  (puq jIH 'e' boSov.  yIbaq.)
Spanish Hol lujatlhlaH.  mujatlh mu' qID 'oHbej.
Spanish mu' _cojones_vo' chen!
chaq _cojones_ 'oS mu'.  chaq tIv neH Okrand.

(mu' boSovbe'chugh, loD ngaghmeH porgh 'ay' oH _cojones_'e'.)

Dubejbej loDnI''a'
qororBack to archive top level