tlhIngan-Hol Archive: Thu Dec 30 21:39:59 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

DIS cha' SanID vISIQruptoH, ratlh cha'maH loS rep, jIHvaD taghpa' DIS cha' SanID.
tlhetlhtaHvIS DIS jaj Qav, nIteb yaHwIjDaq jIba'nIS.
Seng vItu'rupnIS.  Senglu'chugh latlh vIghuHmoH.
ghu' vIjIH.  mochpu'wI'vaD vIja'.

'ach Seng vIpIHbe'bej.  Hoch pat wInuDchu'ta'.  Hoch SengHom wItI'ta'.
Sengna' puS DISam 'ej DIQaw'chu'.  'op pat qay' DIpolHa' neH.

ghIQtaHmo' Hoch vumwI'pu', patmey lo'be'taH.
vay' lo'lu'be'chugh, ghorbe'laH vay'.
'ach maDughnISchu' 'e' wuq pIn'a'pu'.  vaj yaHwIj vIQorghnIS.

DalbeH jajwIj.  HIvup.

-- ghunchu'wI' 'utlh
Back to archive top level