tlhIngan-Hol Archive: Mon Dec 20 14:06:39 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

ngoQwIjyInwIj'e', nuq vIneH? nuq 'oH ngoQ'a'wIj'e'? chaq ngoQ vIHutlh.

'ach batlh jIyIntaH. jISuvmeH neH jISuvqangbe'. pe'beHchu'meH 
'etlh jejmoHlu'. pe'nISbe'lu'DI' reH pe'lu'taHchugh vaj 
pe'nISDI' jejHa' 'etlh.

DaH jIpe'nISbe'. potlh vIloSnIS neH. vaj potlhvam vIloSchu' 
vIneH.

cha'Hu' lop jupwI'pu' law'. lopno' ghIHDaq pa' vISay'moH qaSpa' 
lopno'vam 'e' vIlay'.

[After all these years, I just got another pun. Pronounce {lay'} 
out loud and think of it as the verb to promise. When someone 
promises something to you, they {lay'}.]

lopno'vamDaq jIjeS 'e' vIHech 'ach pawDI' wanI' qechmey law'mo' 
teb yabwIj 'ej jIDachtaH. 'ach wa'Hu' batlh jIpaw 'ej pa'vetlh 
vISay'moH. lop nuvpu' law' 'ach paw wa' Say'moHwI' neH: jIH.

qaStaHvIS cha' rep pa'vam vISay'moH. batlh jIvangtaHmo' Qu'vam 
vItIvqu'. vIrInmoHta'DI' paw wej juppu'. *Toy Story 2* wIbejmeH 
veng wIghoS. jajvam vItIvqu'.

vaj wa' ngoQHom vIchavta'. Qu'Hom quv vIchav. chaq yInwIjvaD 
Qu'Hommeyvam vIchel 'ej wa' Qu''a' rur.

charghwI'Back to archive top level