tlhIngan-Hol Archive: Mon Apr 19 14:21:13 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: poHjatlh ghunchu'wI'

>ja' HovqIj:
>>>>...rut jupna'lI' 'oHlaH poH'e'
>>>>'a motlh Doch neH
>>>
>>>"Time wounds all heels."  -- Jerry Pournelle (attrib.)
>>
>>pIj wanI' qab lIj ghot 'e' Har ghotvam, 'ach ghaHvaD wanI'vetlh
qawmoHlu'DI'
>>reghqu'laH ben law' 'oy'.
>
>bIyajHa'.  QIDHa'chu' poH jatlhbe'.  jagh HoH poH jatlh.

va. HIvqa' veqlargh. jIjangpa' jIlaDnISba'.


>
>>bIQ rurlaw' poH 'ej qul rurlaw' poH. Dajqu'. rurchuqbe'chu' bIQ qul je.
>>HoHchuq bIQ qul je. qech Qatlh 'oHlaw' poH'e'.
>
>chaq vIHtaHbogh nIn'e' rur poH. :-)
>
>poH yISuvQo'.

poH vISuvbe'. *windmills* vIHay'Qo'.

>poH yIlo'Ha'Qo' neH.

jInIDtaH, jInIDtaH...

>-- ghunchu'wI'
>


HovqIjBack to archive top level