tlhIngan-Hol Archive: Sun Oct 24 20:52:33 1993

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

tlhInganHomma'tlhInganpu':

tlhIHvaD De' QaQ vIghaj
ghu pIHqu' be'nalwI'
'e' DaHarlaH'a'
De'wIj QaQ vInob 'e' vIneHpu'

nuq Qub targhmaj 'e' vISIv  {{{:|>

HoltejBack to archive top level