Qo'noS QonoS

chovnatlh wa'maH cha'

DIS cha'SaD, jar wa'maH cha'


ghItlhvam HIDjolev


lalDan qep

wej ben Disney qo'Daq reH qorDu'wIj. poHvetlh vIqelbe'taH. cha' ben pa' mareHqa' jIH be'nalwI' puqloDwI' je. poHvetlh vIqelbe'taH. wa' ben pa' wIjaH jIH be'nalwI' je. poHvetlh'e' vIqel.

Reform Judaism lalDan wIpab. lalDan yaSHom ghaH be'nalwI''e'. Hoch cha' DIS chen lalDan boq qep'a'. qaStaHvIS Hogh ghomtaH 'oSwI'mey. vengmaj ghom 'oS be'nalwI' net wuq. jeS ghaH 'e' DIl ghommaj. leng'e' QongDaq'e' je DIDIlnIS maH. Do' quq De' wIHevbogh: qutlhlI' 'op Disney mebpa'mey.

qaStaHvIS boq qep'a', qaStaH je puqloDma' DuSaQ. DachlaHbe'bejmo' ghaH, nutlhejlaHbe'. QorghnISba' vay', 'ach 'Iv wIwIv? maSutlh ghaH maH je. juHmaj ratlh neHqu'. DuSaQ lupwI' lIgh 'e' parHa'. vaj nab wIchup: qaStaHvIS qep'a' Hogh, juHmaj DablaH SoSDaj SoS. QaQ nab 'e' laj Hoch.

Tuesday 'oH qep'a' jaj paghDIch'e'. jajvetlh juHmajvo' maleng. pawlaHpa' SoSnI', raQpo' Duj wIlIghchoHmeH matlheDnIS. qay'be'; nuboQqang vavwI'. raQpo' DImojmeH mamej. DuSaQ jaHrup puqloDwI' 'e' QaH vavwI'. loQ nI' Duj yotlh ghoSmeH lengHom 'ej mamoDnIS. Do' wInISlu'be' 'ej mapaSbe'.

buy'be' Duj. chImmo' 'op quSmey, wej quS DIDanlaH jIH be'nalwI' je (mataHmeH maSachnIS net Sov). lIH'egh beq 'ej ngoD Daj wItu'. be' ghaH HoD'e' 'ej loD chaH yaS wa'DIch'e', chIjwI''e', toy'wI'pu''e' je. taghchoHDI' leng maQuchrupbej. 'ach puvchoHmeH Duj chungtaHvIS, vay' ngeQlaw' Saqjan 'ej wab HoSghaj wIQoy. quSmey tep je vIHmoH wab. pay' maH DungDaq poSchoH lojmIt mach 'ej nargh yInSIp luch! chach wISIQbe'taH. poS wa' lojmIt neH. poSmoHba'pu' muplaw'bogh Doch. maH tlhop quSDaq ba'taH Duj leHwI'. Sal Duj 'e' mevDI', yInSIp luch lelHa' leHwI' 'ej lojmIt SoQmoH. QeyHa'taH lojmIt 'ach mapuvtaHvIS poSqa'be'.

mapuvchoHDI' loQ mapaS, 'ach numa'qang SeHwI' 'ej qIgh puS wIghoSlaH. Orlando wIcholtaHvIS mapaSbe'taH. Do'Ha' SaqmeH He choHlu' 'ej maSaqlaHpa' maloSnIS. tugh mapaw 'ej tepmaj wISuqqa'.

mebpa'mey DIghoSmeH lupwI' wIpoQ. chaw'mey DIje' 'ej maloSqa'. qep'a' jeSwI'pu' law' DItu', 'ej wa' wISovbogh wIghom. Swan qepqachDaq qaS boq qep'a', 'ej pa' QongtaH HochHom. waghqu' Swan mebpa'mey, 'ej qutlh All-Star Music Resort mebpa'mey, vaj «QoQpa'mey» wIDablI'. waH je lupwI' chaw', 'ach cha'logh neH lupwI' wIlIghnIS 'e' wIQub. tlheDrupDI' lupwI' wIyong 'ej nom mebpa'meyDaq mapaw. loQ ma'eq 'ach nulajbeHmo' mebpa'maj maQuch.

Sarbej Disney lupwI'mey pat. mebpa'vo' SwanDaq maghoSnIS, 'ach He nap tu'lu'be'. QoQpa'meyvo' EpcotDaq lupwI' wIlIgh. Disney MGM StudiosDaq lupwI' pIm wIlIgh. Swan wIjaHmeH bIQ lupwI' wItIj. QIt ghoS bIQ lupwI' 'ej Huj HeDaj. Swan juS 'ach mevbe'. cheghpa' lupwI', Boardwalk Epcot Yacht and Beach Club je SIch. tagha' SwanDaq mev. 'ach maloS wIneHbe'mo' nab 'ong wI'ogh. BoardwalkDaq matIjHa' 'ej SwanDaq mayIt neH. yItmeH poH ngaj law' lIghmeH poH ngaj puS.

SwanDaq jeSwI'pu' tetlh wI'ol. jeSbej be'nalwI'. meghmey SeQ 'uQmey SeQ je SopmeH ghaH, chaw'mey Suq. wa' 'uQ SeQ wa' megh SeQ je neH vISop 'e' vInab. wej taghpu' qeqna' 'ej poHmaj wISeHtaH maH. 'uQ tam wItIv, 'ej Key Lime chab 'ey wIwav.

poH nI' poQpu'mo' lupwI' leng, nabmaj wIchovqa'. yav Duj wIneHchoH. vaj Duj mach ngIp be'nalwI'. vIDIlnIS jIH, 'ach jIbepbe'. wanI'mey ngeDmoHbej Duj wIchIjlaHbogh.

nI'qu'choH jaj. mebpa'majDaq machegh. Duj wISeHmo' maloSnISbe' 'ej nom maghoS. 'eq 'ach maDoy'. tugh maQongchoH. jaj veb tagh wanI'mey potlh.


jIQuj

vaghHu' jIropchoH. DaH jIroplI'. vaghHu' 'oy' HughwIj. loSHu' 'oy' nachwIj je 'ej jIDoy'choH. QIt taghDu'wIj 'aqroS yIvchoHlu'. jItlhuHDI' jeDchoHlaw' muD. taghDu'wIjDaq vI' taS. latlhpu' vIropchoHmoHQo'meH jImobtaH. ('IH mu' «vIropchoHmoHQo'meH». yajlu'chu'.) jIroptaHvIS QIt tlhetlh poH. nuvpu' vItIv 'ej QoQ vImuch 'e' vItIv 'ach jIroptaHvIS jIDoy'mo' QoQ vImuchlaHchu'be'. vaj vItIvbe' 'ej nuvpu' vIjunmo' vItIvbe'. DalchoHlaw' Hoch.

Do' De'wI' Quj chu' vISuq. Zelda wIch: Majora qabqoq 'oH. Daj. Doj.

Groundhog Day lut rur Qujvam. Quj qo'Daq taghDI' lut loD Qup jIH 'ej tlhaq'a' retlhDaq jIpaw. Qu''a' vIghaj 'ej vIQapbe'chugh wejleS qo'wIj ngeQ maS QeH. Hoch Qaw'lu'. jIHegh 'ej jIHeghpu'DI' jIvemchoH 'ej tlhaq'a' retlhDaq jIpaw'qa'. Qu' vIta'meH wej jaj vIghajqa'.

jIpawDI' poH ocarina vISuqnIS. vISuqbe'chugh qaSpu'DI' wej jaj Hoch Qaw' maS QeH, 'ach poH ocarina vISuqchugh 'ej vISuSchugh 'ej poH bom vImuchchugh, jIQomlaw' 'ej yoychoHlaw' Hoch 'ej qaSHa'chu' wej jaj. DaHjaj moj wejHu'.

jIHeghchugh Hoch vIvI'bogh vIchIl. jItaghnISqa'chu'. jIHeghpa' poH bom vImuchchugh 'ej jaj wa'DIch vItaghqa'ta'chugh vaj 'op vIchIl 'ej 'op vIpollaH. Qu'Hom vIta'bogh vIta'nISqa'be'. ghIgh chu' vIwuq. Qu'Hom law' ghaj Qujvam.

QujvamDaq cha'maH nuv vIQaHnIS. vIQaHlaHpa' vISamnIS. cha'maH loS qabqoq vISuqnIS. jaghpu' law' vIjeynIS 'ej loS jagh'a'pu' vIjeynIS. vengHomwIjDaq loS 'ay' tu'lu'. vengHomwIj HurDaq loS Sep tu'lu'. Qu'Homvam vIta'ta'DI' Quj 'ay' cha'DIch vItaghlaH.

ghIq loS chIrgh vIghoSnIS 'ej jaghpu' law' vIHoHnIS 'ej wa' jagh'a' vIjeynIS. jISubnIS.

Qujvam vItIvlI'.

pItlh.


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]