tlhIngan-Hol Archive: Mon Sep 16 04:54:07 2013

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [Tlhingan-hol] Klingon Word of the Day: ghaw'

De'vID (de.vid.jonpin@gmail.com)On Sun, Sep 15, 2013 at 8:12 PM, Bellerophon, modeler
<bellerophon.modeler@gmail.com> wrote:
> voSpegh SejDaq yIjatlhQo' <chaw'>! chaq DayajHa'lu'. chaw' bIneHchugh,
> yIjatlh <'IghvaH chej chatlh>. chatlh bIneHbogh yIbuS neH 'ej pongDaj
> yIbopbe'.
> ~'eD

chatlh DaneHchugh <chaw'> Dajatlhbe'bej. ramqu' DaqlIj.

(Qo'noSDaq Do Qe'Daq)
Human: chaw' HInob. [{ghaw'} Hech]
tebwI': nuqjatlh?
Human: chaw' HInob. leng chaw'. [leng Soj neH]
tebwI': Er... yIloS. [leng chaw' Hat je' neH Human 'e' Qub tlhIngan
tebwI'. 'avwI' rI'.]
'avwI': Human, HIghoS! [qop]

-- 
De'vID

_______________________________________________
Tlhingan-hol mailing list
Tlhingan-hol@kli.org
http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-holBack to archive top level