tlhIngan-Hol Archive: Mon Nov 11 13:45:47 2013

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [Tlhingan-hol] New words from Star Trek Into Darkness

De'vID (de.vid.jonpin@gmail.com)>> naH
>> v. be hostile, malicious, unfriendly, antagonistic

naHQun:
> wejpuH...

{vum} 'anglu'pu', ghIq jIHvaD jatlh Qov: {qepHom vummo', ...}. {qepHom
vum ghaH 'Iv'e'?} 'e' vIQub.

'ej {tlhIngan naH jIH} jatlhchugh vay', maw''a' ghaH pagh Qob'a'? ;-)

ghunchu'wI':
> HIja'qu'. voghDaq jIpong'eghmeH «Qunchuy» vIwIvDI', pagh lu'oS «Qun» «chuy» je.

meqvammo' {De'} {'vID} je vIwIvpu'. qechmey'e' 'oSbogh vISovchu'.

-- 
De'vID

_______________________________________________
Tlhingan-hol mailing list
Tlhingan-hol@kli.org
http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-holBack to archive top level