tlhIngan-Hol Archive: Tue May 12 06:17:25 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: movie spoiler - you have been warned (new Star Trek)

Fiat Knox (fiat_knox@yahoo.co.uk)bIlugh.

[Hov leng] qun ghItlhqaâmoHluâchuâtaâ. âej DaH qaS wanIâpuâ net Sovbeâ. DaH, chaq qaSlaH lutmey chuâquâ, âej qaSlaH qun chuâquââeâ.

qunvamDaq chuâ tlhInganpuâ tuâluâ â vaj chaq tlhIngan Hol tuâluâ je, âach Hol Segh loâluâbogh âeâ vISovlaHbeâchuâ.

muSeymoH, qunvam chuâquâ.--- ghItlhpu' DloraH <seruq@bellsouth.net>:

> From: DloraH <seruq@bellsouth.net>
> Subject: movie spoiler - you have been warned (new Star Trek)
> To: tlhingan-hol@kli.org
> Date: Tuesday, 12 May, 2009, 3:57 AM
> lutvetlh vIpar.
> [Hov leng] lut ngebHa' DaSovbe'chugh, QaQ lutvam.
> 'ach [Hov leng] lut ngebHa' wISovbogh maHvaD
> QaQbe' lutqoqvam.
> [Hov leng] lutmaj taHbe'moH lutvam.
> taH pagh taHbe' jatlhlu'ta'; DaH maSov,
> taHbe'.
> qunmaj choHqu'moH.
> 'ej... Uhura Spock je ?  qatlh?
> lutvam vIpar.
> 
> 
> DloraH


      


Back to archive top level