tlhIngan-Hol Archive: Sat Jun 13 14:51:18 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: tamchoHpu' tetlhvam

DloraH (seruq@bellsouth.net) [Hol po'wI']Daj.  Daq vISuch 'ej Quj vInuD.
vIparHa'.

DloraH


> jIH je.  toH, jIvum.  ghaytan jIvumqu'be'.  'ach chaq 
> MUSH-Daq Scrabble
> QujlaH 'op.  jIvu' 'e' vIHech.
> Scrabble Quj neH vay'?  :)
> 
> 2009/6/12 ghunchu'wI' 'utlh <qunchuy@alcaco.net>
> 
> > On Fri, Jun 12, 2009 at 2:01 PM, Fiat Knox 
> <fiat_knox@yahoo.co.uk> wrote:
> > > pevem, Hoch! DaH peQongQo'! SuQong 'e' yImev!
> > >
> > jIQongtaHbe' jIH. jIvumtaHqu'.
> >Back to archive top level